Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Paracelsus Recovery και ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτές τις πληροφορίες γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Μέσω αυτού του ιστότοπου έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Paracelsus Recovery. Δεν ελέγχουμε τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, η Paracelsus Recovery δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου.